Atlı Okçuluk Müsabaka Yönetmeliği

Atlı Okçuluk Müsabaka Talimatı
Taslağı

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç

Madde 1-Bu talimat amacı, geleneksel olarak yapılan Atlı okçuluk sporlarımıza tarihi çizgisi içerisinde, Ülke düzeyinde disiplin altına almak ve ortak kuralları ile yapılmasını sağlamaktır.

Kapsam
Madde 2-
Bu talimat, Türk Okçuluğu Federasyonunca ülke düzeyinde düzenlenecek tüm atlı okçuluk sporları organizasyonlarındaki görev, yetki ve sorumlulukları, teknik müsabaka ve ödüllerle bunlara ait usul ve esasları kapsar.

Dayanak
Madde 3-    Bu talimat 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve görevleri hakkında Kanunun Ek-9. maddesi ile Türk Okçuluğu Federasyonu Ana Statüsüne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
Madde 4-Bu talimatta geçen ;
Genel Müdürlük : Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü,
Federasyon : Türk Okçuluğu Federasyonunu,
İl Müdürlüğü : Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü,
Ceza Kurulları : Federasyon, Merkez veya İl Ceza Kurulları ,
Tertip Kurulu : Türk Okçuluğu Federasyonunca görevlendirilmiş bir yetkilinin       başkanlığında müsabakanın tertiplenmesini ve sorumluluğunu üstlenmiş olan kurulunu,
Teknik Kurul : Federasyon Teknik Kurulunu,

Ok ve yay : Türk ok ve yaylarını
Meydan : Nizami ölçülere göre düz çizgilerle sınırlandırılmış Atlı okçuluk  müsabaka alanını,
Ok Toplayıcısı : Meydan’a düşen okları toplayan , kulübün görevlendirdiği eleman veya elemanları,
 Hamle:Müsabakada sporcunun başlama çizgisini geçtiği zamandan oklarını atıp bitiş çizgisini geçmesine,

Hamle süresi: Başlama komutunu aldıktan sonraki 10 saniyeyi.
Kabak: Atış alanının ortasına isabet eden ve yasak saha tarafına dikilen 8 m. Yüksekliğindeki direğin tepesine monte edilmiş 50 cm. çapındaki okun saplanabileceği yumuşaklıktaki hedefi.

İbriş Ok: Kabak atışlarında kullanılması mecburi olan, yeleği sarılarak yapıştırılmış olan oku

Mandallama: Yay kirişinin ‘ Doğu sitili dediğimiz şekilde’  başparmakla çekilmesini

Puta: Yüksekliği 120 cm. genişliği 70 cm. kalınlığı 15-20 cm. ‘Armut-kabaca oturan adam sülüeti şeklinde’ ki  uygun malzemeden yapılmış hedefi.

Tirkeş: Okluk,ok taşıma çantasını.

Sadak:Yay kılıfını

İfade eder.

  İKİNCİ BÖLÜM
Müsabakalarla ilgili Hususlar

 Müsabaka Mevsimi
Madde 5-Müsabakalar yıl içerisinde her zaman yapılabilir.
Müsabakalara Katılacak Kulüpler ve Katılma Şartları
Madde 6-Resmi müsabakalara iştirak edecek kulüp takımlarının Genel Müdürlük tarafından tescil edilmiş olmaları ve okçuluk sporunu yapacak nitelikte, yeterli sayıda yönetici , eğitici , sporcu, at ve malzemeye sahip olmaları gerekmektedir.
Müsabakalara Katılacak Sporcularda Aranacak Şartlar
Madde 7-Müsabakaya girecek atlı okçunun:
a)  Temsil edeceği kulüp adına lisansının olması,
b) Müsabakaların yapıldığı yılın vizesini yaptırmış olması,
c) Müsabakalardan men cezası almamış olması,
Müsabaka Çeşitleri
Madde 8-Atlı okçuluk müsabakaları; Resmi ve özel olmak üzere iki çeşittir.
a) Resmi Müsabakalar
1.Federasyonca düzenlenen müsabakalar;
2.İl Müdürlüğü’nce düzenlenen müsabakalar ve yapılan elemeler
b) Özel Müsabakalar
Federasyon veya İl Müdürlüğü’nden gerekli izni alınmış, mahalli kuruluşlarca organize edilen müsabakalardır.
1. Özel Müsabaka şartları
a) Mahalli kuruluşlarca düzenlenecek atlı okçuluk müsabakalarında, organizasyon sorumluları müsabaka tarihinden bir ay önce izin almak mecburiyetindedirler.
1. Atlı okçuluk müsabakasına iştirak edecek takımlar veya sporcular mahallinden ise, bağlı bulundukları Spor İl Müdürlüklerinden,
2. Atlı okçuluk müsabakalarını düzenleyen kuruluşlar , kendi İlleri dışından atlı okçuluk takımlarının veya sporcularının katılımıyla yarışma yapacak ise, mutlak suretle Türk Okçuluğu Federasyonundan yetki belgesi almak mecburiyetindedir.
b) Yetki belgesi isteminde aranacak evraklar
1. Gençlik Spor İl Müdürlüğünün izin belgesi (üç adet)
2. Taahhütname (üç adet)
3. Dağıtılacak ödül çizelgesi (üç suret)
4. Varsa organizasyon tanıtım afişi (bir adet)

Müsabaka Usulleri
Madde 9-Müsabakalar, puan veya eleme usullerinden birine göre yapılır. Resmi müsabakaların hangi usule göre yapılacağı Federasyonca önceden ilan edilir.Özel müsabakalarda, müsabaka şekli organizasyon komitesince belirlenir.

 

b) Eleme Usulü
Yenilen sporcunun  müsabakadan elenmesi esasına dayanır.Ön eleme sıralamasının başından başlanarak yapılır..Eleme turları dört finalist kalıncaya kadar devam ettirilir ve sonra final müsabakalarına geçilir.Son turda kalan iki finalist sporcuya birincilik-ikincilik, yenilen sporculara üçüncülük, dördüncülük müsabakası yaptırılır.
c) Derecelendirme

Takım halinde derecelendirme:
Grup müsabakaları sonunda en fazla puanı olan takım birinci olur, diğerleri aldıkları puanlara göre derecelendirilirler.Puanların eşitliği halinde aşağıdaki kriterler sırasıyla uygulanır.
1. En fazla pozitif puan toplayan takım
2. En fazla10 puan alan “
3. “ “9 “ “ “
4. “ “ 8 “ “ “
5. En az eksi puan alan takım
Kriterlerin uygulaması sonunda eşitlik bozulmasa kuraya baş vurulur.Eleme müsabakalarında takımların teknik puanları eşit ise kriterlerin 2,3,4,5.’nci maddeleri uygulanır.
Kategoriler
Madde 10-
Müsabakalar; yıldızlar, gençler, büyükler olmak üzere üç kategoride yapılır.Yıldızlar 15-16 gençler kategorisi 17-18 yaş grubunu kapsar,Büyüklerde yaş üst sınırı yoktur , büyükler takımında gençler yarışabilir.
İl Faaliyetleri
Madde 11-
Türkiye şampiyonasında ili temsil edecek kulüp ve sporcuların tesbiti maksadıyla il eleme müsabakaları yapılır.

Bir ilde tescilli birden fazla kulüp olduğu zaman il birinciliği yapma zorunluluğu vardır.İl birincilikleri, Federasyonca düzenlenecek Türkiye Şampiyonasından en az 15 gün önce yapılarak bildirilir.
Resmi Müsabakaların Tertip Kurulları : (Organizasyon Komitesi)
Madde 12-Atlı okçuluk müsabakalarını tertip ve organize etmek üzere İllerde her sezon başı, İl Tertip Komiteleri ve turnuvalar süresinde görev yapacak organizasyon Tertip Komiteleri oluşturulur.
a) Tertip Komitesi : İl Temsilcisinin Başkanlığında müsabakalara katılan kulüplerin seçeceği iki, İl Müdürü’nün seçeceği bir ve hakem komitesinden bir olmak üzere toplam beş kişiden oluşur.
b)Organizasyon Tertip Kurulları, İller arası organizasyonları düzenlemek üzere Federasyon Başkanlığı’nca görevlendirilecek Federasyon temsilcisi ve organizasyonun yapılacağı İlin Spor Şube Müdürü ve İl temsilcisinden oluşur.
c)İl Müdürlüğünce yapılan elemeler federasyon faaliyeti olarak kabul edilemez.

 

Tertip Kurullarına seçilecek adaylarda aranılacak şartlar
Madde 13-Tertip Kurullarına seçilecek adaylar ;
1. En az lise ve dengi okul mezunu (bulunmadığı hallerde ortaokul mezunu olmaları),
2.Tahsil şartı aranmaksızın en az beş yıl lisanslı atlı okçuluk sporunu yapmış olmaları,
3.Ceza Yönetmeliğine göre bir defa da 6 aydan fazla ceza almamış olmaları ,
4.Faal sporcu olmamaları gerekir.
Tertip Kurullarının Görev ve Yetkileri
Madde 14-Oluşturulan Tertip Kurulları Federasyon adına görev yapar. Gerek Federasyon ve gerekse İl Müdürlüklerimiz tarafından programlanmış olan atlı okçuluk müsabakalarının tertip ve organizesinin yönetmeliklere uygun ve disiplin içerisinde sonuçlanmasını temin etmekle görevlidir ve bu konuda zuhur edecek aksaklık ve olumsuzluları önlemek, her türlü itirazları sonuçlandırmakla yetkilidir.
Zaruret halinde müsabakaların ertelenmesine ve gerekiyorsa, yerlerinin değiştirilmesine karar verirler.

 

Tescil ve Vize Şartı
Madde 15-Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş kulüplerin, sporcuların, lisanslı olmaları ve lisanslarını sezon başında vize ettirmeleri şarttır.
a) Atların Tescili
Müsabakalara katılması istenen atların sahipleri, bağlı oldukları kulüp vasıtasıyla atlarını Federasyona tescil ettirmek ve karşılığında “At Tescil Belgesi” almak zorundadırlar.Bu belgeler her yıl Federasyona vize ettirilmelidir.Tescil edilmemiş veya yıllık vizesi yaptırılmamış atlar müsabakalara katılamazlar.

b) At Tescil İsteklerinin Kabul Şartı
Ülkemizde doğmuş bir safkan veya resmi kuruluşlarda yetişmiş bir atın ilk tescilinde pedigrisi veya ilk sahibini belirleyen bir at tescil belgesi at sahibinin beyanına göre belirlenir.

c) Atların Tescili İle İlgili Diğer Hükümler
1.Atın sahip değiştirmesi halinde, alıcının ve satıcının karşılıklı imzalarını taşıyan “Satış Belgesi” aranır. Sahip değiştiren at kulüp değiştirmemiş ise kulübün tasdiki, kulüp değişmişse her iki kulübünde tasdiki istenir.
2.At tescil belgeleri ve atın 4 ayağından görülür, şekilde yandan çekilmiş fotoğrafı İl Müdürlükleri ve Federasyonun tertiplediği müsabakalarda ibraz edilmek üzere kulüplerce muhafaza edilir.Kulüp herhangi bir nedenle bir atın müsabakaya katılmasını uygun görmüyorsa, atın tescil belgesini ibraz etmemek yetkisine sahiptir. Tescil belgesi ibraz edilmeyen at veya atlar müsabakaya iştirak edemezler

Madde 16-Birleşen ve İsim Değiştiren Kulüpler
a) Genel Müdürlükçe tescil edilen kulüplerin birleşme işlemleri, resmi müsabaka fikstürleri tasdik edilmeden önce ve sezon başında başvurulması ve sporcuların yeni kuruluş adına bir kulüp şeklinde lisans çıkartmaları halinde yapılır.Birleşme ile oluşan yeni kulüplerin birleşme işlemlerinin tamamlanmasından sonra o sezon yapılacak resmi müsabakalara katılmaları mümkündür.
b) Resmi müsabaka fikstürleri açıklandıktan sonra birleşen ve Genel Müdürlük’çe tescil edilen kulüplerin sporcuları yeni kuruluş adına o sezon içerisindeki resmi müsabakalara katılamazlar. Ancak bu kulüpler isterlerse, program başlamadan önce müracaat ederek, birleştikleri kulüplerden yalnız birine ait lisanslı (vizesi yapılmış) sporcularıyla müsabakalara iştirak ederler.

Müsabakanın Ertelenmesi ve Yerinin Değiştirilmesi
Madde 17-Bir yarışmanın hava şartlarının elverişsizliği nedeniyle ertelenme yetkisi o müsabakalardan sorumlu tertip komitesinin müsabakanın iki saat öncesine kadar tertip komitesine bu saatten sonra da müsabaka hakemine aittir.

Takım Kadroları
Madde 18-
Atlı okçuluk müsabakaları için, her takım beş ( 5) sporcu ve atları ile hazır bulunurlar.Oyuna en az beş (5) at ve sporcu ile başlanır. Oyun esnasında sporcu ve at sayısı üç (3)’ten aşağı düşerse, o takım hükmen mağlup olur.takım halinde yarışamaz.
Tertip komitesi  tarafından görevlendirilen ok toplayıcıları, oyun durunca, meydana girerek ok toplarlar, meydana sporcu ve ok toplayıcılarından başka, orta hakemin haricinde (başhakemden izinsiz) hiç kimse giremez, ok toplayıcıları, hiçbir şekilde sporculara ve oyunun gidişatına müdahale edemezler. Oyundaki atların binicileri kendi aralarında orta hakeme bilgi vermek kaydıyla en fazla iki at (oyunun durduğu esnasında) değişikliği yapılabilir.

Seremoni de beş (beş) at tan eksik çıkan takım , “takım halinde” yarışamaz.ferdi olarak yarışmalara katılabilir.
Oyun Süreleri
Madde 19-Atlı okçuluk müsabakalarında süre sporcu sayısıyla alakalıdır

( Sıporcu sayısı ) x (10 saniye +puan hesaplaması )+( ara ve molalar)= yarışma süresi

Atlı okçuluk müsabakalarında sonuçta beraberlik durumu ortaya çıkması olağandır.Ancak final veya eleme müsabakalarında mutlaka bir takımın-sporcunun rakibine üstünlük sağlayabilmesi için, ara vermeksizin üstünlük sağlanana kadar yarışma uzatılır.

Neticenin İlanı
Madde 20-Atlı okçuluk müsabakalarında, takımlar-sporcular Meydandan ayrılmadanProtokol ve hakemlerin karşısında sıra olunur. Yazı hakemleri her takımın-sporcunun aldığı (+) artı ve (-) eksi puanları ayrı ayrı toplarlar, bulunan değerleri birbirinden çıkarmak suretiyle kalan puanlarını tespit ederek sonuç tutanağı, iki yazı hakemi ile yazı başhakemi tarafından imzalandıktan sonra,Meydan ağasınında  tasdikiyle tamamlanarak sesli olarak ilan edilir ve tutanaklar resmi evrak  olarak müsabaka gözlemcisi tarafından muhafaza altına alınır..

Puanlamada iki eksi (-) bir artı (+) yı götürür
Küme Düşme ve Terfi
Madde 21-Mahalli veya bölgesel lig müsabakaları sonucunda, kaç takımın bir üst kümeye terfi ve kaç takımın bir alt kümeye düşeceği ile ilgili Tertip Kurulunca müsabaka sezonunun başlangıç tarihinden en az 45 (kırkbeş) gün öncesinden, tespit edilerek karar altına alınır ve bir ay öncesinden, bağlı bulundukları İl Müdürlükleri vasıtasıyla ilgili kulüplere tebliğ  edilir.

Hükmen Yenik Sayılma
Madde 22-Atlı okçuluk müsabakalarında
;
a) Müsabakanın yapılacağı belirtilen Meydan’a , tespit olunan saatten , 30 dakika önce sahaya çıkmamaları halinde,
b)Sporcunun müsabaka  süresinin bitiminden önce , meydanı terk etmeleri halinde,
c)Oyuncu lisansının,  müsabaka saatinden en az yarım saat (30 dakika ) önce ibraz edilmemesi halinde,
d)Asker sporcuların, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Sicil Lisans Yönetmeliğindeki ilgili hükümleri yerine getirmeden müsabakalara iştirakleri halinde,

e) Kendi kulübünde lisanslı olmayan veya vize süresi geçmiş sporcu oynatılması durumunda,
f) Usulüne uygun olarak çıkarılmamış lisans kullanılması veya lisans üzerinde tahribat yapılması halinde,
g)Cezalı veya tedbirli sporcu oynatılması halinde, bu hatalardan birisini veya birkaçını işlemiş olan takımlara, hükmen mağlubiyet verilmekle beraber , söz konusu suça iştirak eden idareci eğitmen (antrenör) ve sporcular hakkında Ceza Yönetmeliği hükümleri uygulanmak üzere işlem yapılması,
h)Sporcu, idareci , antrenör ve yardımcıları ile yetkililer ve taraftarların ayrı ayrı veya birlikte hakeme müdahale veya fiili saldırıda bulunmaları oyunun aksamasına sebebiyet vermeleri ve müdahaleler sonucu hakemin oyunu tatil etmesi halinde hükmen mağlup sayılır.

Yukarıdaki şartlar oluşmuş ise hakem maçı tatil etmemişse gözlemci ve federasyon temsilcileri tarafından video görüntüleri izlenerek karar verilir.
Hükmen Yenilgi İle Küme Düşme
Madde 23-Atlı okçuluk müsabakalarında 22.maddede belirtilen hükmen mağlubiyet cezasına, ikinci defa muhatap olan takımlar;
a)Ligden ihraç edilerek, bir alt kümeye düşürülür.Bir alt küme yoksa, 1(bir) yıl resmi müsabakalara iştirak edemezler.


Sporcu Kıyafetleri, Atların Teçhizatı ve Oyun Kuralları

Madde 24-Sporcu ve atların kıyafet ve kuşamları aşağıdaki şekildedir.
a-sporcu Kıyafeti

Börk:  Çaını yansıtan hakiki posttan yapılmış olanlar tercih edilir.
Gömlek : Hakim yaka, düğmeli değişik renkli (takımların renklerine göre) tercihen ipek kumaştan yapılmıştır.
Kaftan :geleneksel özelliğine sahip bir giysidir. Misyona uyan şartlarda olmalıdır.
Pantolon :Geleneksel tip ve renklerde at üzerinde rahat hareketi engellemeyen biçimde olur.
Çizmeler : Süvari çizmesi tipinde olup, geleneksel kıyafete uygun olanı tercih edilir.
b) Atların Koşum malzemeleri.
1.Başlık; Deriden yapılan atın başını çevreleyerek saran ve atın yönetimini kolaylaştıran, aynı zamanda gemin takıldığı bir malzemedir.Geleneksel at başlıkları tercih edilir.
2.Eyer :Binek teçhizatı, atın bel kısmına üstten keçe veya post üzerine konan kolon kayışları ile bağlı ve kesici olmayan üzengilerden oluşan bir teçhizattır.

Sinebend.Kusgun.yamçı.
Atlı okçuluk Oyun Kuralları
Madde 25-Müsabaka Alanına Meydan denir.
Meydan; Eni  50 m, boyu  160 m olan görülebilecek şekilde 15 cm genişliğinde çizgilerle belirlenen alandır. Zeminin drenajı iyi düzenlenmiş taşsız kabartılmış yumuşak toprak veya -10-15 cm kalınlığında kumlanmış alandır.

 

Alay Durağı; Oyun alanının bir başında takım atlarının dizi halinde durduğu ve 10 (on) metre derinliğindeki alandır.
Yasak Saha; Alay durağı dışında kalan kısımdır.

Atış Sahası;Müsabaka sahasının çaprazına 150 m. uzunluğunda 3 m derinlikte yasak sahaya doğru olan alandır.

Başlama çizgisi ile kabak direği arası 50 m. dir

Kabak direği atış sahasıyla yasak sahayı ayıran çizginin 25 cm yasak saha tarafındadır.Direğin 2.5 m. Önün de ve 2.5 m. Arkasında çizgi ile sınırlanmış alan içinde (atın en az iki ayağı çizgi içinde olmalıdır çizgi alana dahildir.) atılan oklar geçerlidir.isabet durumunda ( + ) puan alır.  (Atın boynuna yatarak atmışsa 10 puan, dik durarak atmışsa 6 puan alır.)  Çizgi dışından atılan oklar geçersizdir. ( – 1 ) puanla verilir.
Bütün Yarışmacılar isim listesine yazılır.Liste sırasına göre anons edilerek yarışması sağlanır Alay çıkışları alay durağından yapılır,

Her yarışmacı tirkeşinde en az  5 adet ibriş ok bulundurmak zorundadır .

Müsabaka esnasında attan düşmelerde ve müsabakanın sağlıklı yürümesi için gerekli gördüğü  durumlarda oyunun durdurulması başhakemin sesli ilanı orta saha hakemin bayraklı ikazı ile olur.(Bayrak iki elle saha ortası işaret edilerek aşağı- yukarı sallanır ) imkan dahilinde telsiz kullanılır.

Hamle yapan sporcu atını parkur sonuna kadar iki çizgi arasında tutmak zorundadır. Çizgi ihlalinde isabet geçersiz sayılır. sporcuya – 1 puan verilir.
Hamle yapan sporcu ok atmadan hamlesini bitirirse – 1 puan alır.

Hamle esnasında okunu veya yayını düşürürse – 1 puan alır.

Hamle esnasında attan düşen sporcuya – 3 puan verilir.

Hamle esnasında tehlikeli durumu fark edip puan almaktan vaz geçen sporcuya + 3 puan verilir.

Ata kasten vuran, mahmuzla yanlarını kanatan, ata kötü muamele yapan sporcuya – 1 puan verilir.

Oyun esnasında hakem kararına riayet etmeyen ve kasıtlı hareket eden sporcu ihtar veya ihraç ile cezalandırılır. İhraç edilen sporcunun bindiği at oyun içerisinde ki bir başka sporcu ile oyuna devam eder.Takım bir kişi azalır.
Puan alıcı ve puan verici hareketlerin sayısal değerleri aşağıya çıkarılmıştır.
Kabak atışlarında Puan alınan hareketler

1 )Atış çizgileri içinde atın boynuna yatarak atışta isabet + 10 puan

2 )Atış çizgileri içinde  dik durarak atışta isabet + 6 puan

3 )Hamle esnasında tehlike durumunda puan almaktan vaz geçmek + 3 puan.

Kabak atışında Puan Veren Hareketler.

1 ) Attan düşme – 3 puan

2 ) Çizgi ihlali -1 puan

3 ) Ok atmadan hamlesini tamamlama – 1 puan

4 ) Hamle esnasında okunu veya yayını elinden düşürme – 1 puan

5 ) Hamle süresinde parkuru tamamlayamamak  – 1 puan

6 ) Ata kasten kötü muamele – 1 puan.

7 ) Attan izinsiz inmek – 1 puan.

Puta atışlarında puan alan hareketler.

1 )Puta küçük hedefe isabet  +10 puan.

2 )puta büyük hedefe isabet + 6 puan

3 )Putaya isabet +3 puan

4 )Tehlikeli duruda puan almaktan vaz geçmek +3 puan.

Puta atışlarında puan veren hareketler.

1)Attan düşme – 3 puan

2)Çizgi ihlali -1 puan.

3 ) Ok atmadan hamlesini tamamlama – 1 puan

4 ) Hamle esnasında okunu veya yayını elinden düşürme – 1 puan

5 ) Hamle süresinde parkuru tamamlayamamak (Aldığı puanlar silinir)  – 1 puan

6 ) Ata kasten kötü muamele – 1 puan.

7 ) Attan izinsiz inmek – 1 puan
Madde 26-Müsabaka Hakemleri
Her müsabakada 1 Oyun Başhakemi , 1 Yazı Başhakemi, 2 Yazı Hakemi, 3 puta Hakemi 1 hamle hakemi  olmak üzere toplam 8 hakem görevlendirilir.
a)Oyun Baş Hakemi : Sahanın en hakim yan orta noktasında emniyet çizgisi dışında yüksek bir kulede durur.Oyunun tüm idaresinden sorumludur, oyunun tek yetkilisidir.
1. Oyunun kurallarını uygulayarak puan verir.
2. Verdiği puanları yazı başhakemi vasıtası ile cetvellere işlemesini sağlar.
3. Müsabaka başlama bitiş mola süresi ile neticesini ilan eder,
4. Müsabaka raporunu ilgili kurullara verir.
5. Müsabaka esnasında diğer hakemleri denetler ve uyumlu çalışmalarını sağlar.
6. Oyun esnasında oyun disiplinine aykırı hareket eden sporcuları ihtar, beş dakika at indirme cezası veya oyundan ihraç ile cezalandırmak, yetkisine sahiptir.
b) Yazı Baş Hakemi : Oyun Baş Hakeminin görev yaptığı kulenin alt tarafında bulunan yazı masasının ortasında ayakta veya oturarak görev yapar, sporcuların aldıkları puanları işletir.
1.Oyun Başhakeminin yardımcısıdır,
2.Hamle sürelerinde kronometre tutar.
3. Puan işlemesinde olduğu gibi ihtar ve ihraç cezalarını işletir.
4.Yazı hakemlerinin sporcu puantajlarının son kontrolünü yapar, imzalar ve oyun baş hakemine verir..
c) Yazı Hakemleri : Bir oyunda iki yazı hakemi bulunur, yazı masasının kenarında oturarak görev yaparlar,
1. Oyun Başhakeminden gelen karar ve puanları yorum yapmadan aynen işler,
d) Puta hakemleri: Hamle esnasında sporcunun attığı okların isabet olup olmadığını kaç puanlık isabet olduğunu telsizle baş hakeme bildirir.

Hamle hakemi:

Baş hakemden çık komutu gelene kadar iki bayrağı yukarda tutarak çıkışı engeller

Hamle hakkı başlayan sporcuya doğru bir adım atarak elindeki bayrakları hamle başlangıç çizgisine doğru tutar ve oyuncunun çıkış yapmasını sağlar.

5.Oyun başhakemi oyunu durdurma çağrısı yaptığında bulunduğu yerden sahaya girerek ellerindeki kırmızı renkteki bayrağı yanlara ve yukarı sallayarak oyunu durdurur.
6.Yarışma günü ve müsabaka saatinden yarım saat önce takım idarecilerine verilecek listede yarışmaya katılacak sporcu ve atların isim ve lisanslarını at tescil belgelerini alır, müsabaka çizelgelerine itirazlarının olup olmadığını yazı hakemleri ile karşılıklı tespit eder.

Madde 27-Oyun Hakemlerine Yardımcı Görevliler
a) Tempoya uygun müzik ekibi, mahalli davul zurna
b) Müsabaka ok  toplayıcıları, saha tanzimcileri ve diğer görevliler.
c) Doktor, Veteriner ve güvenlik görevlileri
Madde 28-Temsilciler
Tertip Kuruluna iştirak eder, Federasyonu temsil, organizasyonun yönetmelik hükümleri dahilinde tezahürü ve sonuçlanması hususunda tek yetkili ve sorumludur.
Madde 29-Gözlemciler
Müsabakadan 1 (bir) saat önce görevli hakem heyeti ve saha komiseri ile bir ön toplantı yaparak, müsabakanın stratejisini tespit ederler.Oyun süresince müsabakanın gidişatını hakemlerin karar ve davranışlarını gözlemlerler.Oyuncu, seyirci, hakem ve saha durumunu rapor ederler. Raporları, hakemlerin görevlendirme, terfi ve teczi edilmelerinde esas alınır. Raporunda değerlendirme notu bulunur.Değerlendirme notuna puanlama esaslarını Merkez Hakem Komitesi belirler. Organizasyonlar için ise ilgili Federasyon tarafından yapılır.
Ödüller ve At Bakımı
Madde 30-Müsabakalarda ;

a)Başarılı binicilere Türk Okçuluğu Federasyonunca şilt, plaket ve kupa verilir.
b)Federasyonca müsabakalara davet edilen atlara yolda ve ikamette olmak üzere her gün için 10 kg. arpa ve yulaf tutarı at sahiplerine Federasyonca ödenir.
İtirazlar
Madde 31-

a)Müsabaka öncesi, müsabaka esnasında ve sonrasında yapılan itirazlar başhakeme yapılır; Başhakemin incelemesi (veya itiraza esas belgelerle birlikte ) oyun sonuç raporunda itirazı zikretmek kaydıyla Tertip Kuruluna 15 gün içerisinde gönderir.
b)İtiraz ücreti, o yıl belirtilen at ödül taban katsayısının 1/ 8 kadardır.
c) İtirazın haklı bulunması halinde gereği yapılır ve nakit alınan itiraz ücreti aynen iade edilir.
d)İtirazlar en geç müsabakadan 30dk sonra başhakeme verilir.Yapılan itirazlar bir hafta içerisinde sonuçlandırılır.
Cezalar
Madde 32-
Sporla bağdaşmayacak hal veya harekette bulunan yönetici, at, sahibi ve sporcu hakkında Federasyon Ceza Talimatına göre işlem yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler

Yurtdışından Gelecek Sporcular
Madde 34-Yurtdışından gelecek sporcular ve bu sporculara uygulanacak müeyyideler diğer spor dallarında olduğu gibidir.
Ancak, kendi masraflarını ve onlar için takımlarının masraflarını kendileri veya kendi ülkeleri karşılar. Yabancı sporcular için iskan müsaadesi ve lisans tescili işlemleri diğer spor dallarında olduğu gibi ilgili kulüp tarafından ikmal edilir.
Sorumluluk
Madde 35-Türk Okçuluğu Federasyonu ve diğer Müsabaka Tertip Kurulları müsabakalarda önce, müsabaka sırasında, müsabakaya katılan sporcunun kendisine, atına veya malına zarar verebilecek herhangi bir kaza ziyan veya sakatlıktan ötürü sorumlu tutulamazlar.Ancak yardım fonundan yararlanırlar.
Sporcuların ve hakemlerin her yıl lisansların vizesi yapılırken sigortaları da yapılacaktır.
Eğitim Amaçlı Dış Faaliyetler
Madde 36-Atlı okçuluk sporunun amacına yardımcı olacak eğitim esaslı dış faaliyetlerde bulunulması, atlı cirit sporunun dünyaya yayılması açısından çok önemli ve tabiidir.
a) Ülkemizde veya dış ülkelerde atlıokçuluk öğretim ve tekamül kursları açılabilir
b)Çağdaş atcılık esasları, yetiştiricilik, bakım veteriner hekimlik ve nalbantlık eğitimi hususunda dış ülkelerde eğitim kurslarına iştirak edebilir.
c) Yabancı uzman daveti ile ülkemizde kurslar tertip edilebilir
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler
Yürürlük
Madde 37-Bu Talimat Genel Müdürlük ve Federasyon Internet sitesinde yayınlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 38- Bu Talimat, hükümlerini Türk Okçuluğu Federasyonu Yönetim Kurulunca yürütülür.